>ട്രന്‍സ്ളിറെരറേന്‍ !

>ഐ റീഡ് എ മലയാളം ബ്ലോഗ് രേസിന്റ്ല്‍ി. ആന്‍ഡ് ടര്നെദ് ഓണ്‍ ദിസ് “ട്രന്‍സ്ളിറെരറേന്‍” തിന്ഗിഎ. നോട് എ ബിഗ് ഫാന്‍ ഓഫ് ഇറ്റ് തൌഗ്ത്. ഫുന്നില്‍ി , തെര സീംസ് ടോ ബി എ ബിഗ് ഫാന്‍ ഫോല്ലോവിന്ഗ് ഫോര്‍ ഇറ്റ്.

Advertisements

One thought on “>ട്രന്‍സ്ളിറെരറേന്‍ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s